Attēlā - RSD 17. sasaukuma valde un projektu virzienu koordinatori RSD kongresā, 2018. gada 27. aprīlī

Rīgas Skolēnu domes 17. sasaukums ar projektu virzienu koordinatoriem (no kreisās):

  • Ārējo sakaru daļas vadītājs Kristafers Zeiļuks (Rīgas 47. vidusskola);
  • Konsultante Anna Īviņa;
  • Kultūras projektu virziena koordinatore Marta Lasmane (Rīgas Valsts 2. ģimnāzija);
  • Viceprezidente Daina Emīlija Freinberga-Upmale (Rīgas Valsts 2. ģimnāzija);
  • Prezidente Laura Katrīna Baumane (Rīgas 84. vidusskola);
  • Juridiskās un finanšu daļas vadītāja Anita Ramka (Rīgas Valsts 3. ģimnāzija);
  • Vides projektu virziena koordinatore Marta Rugāte (Rīgas 64. vidusskola);
  • Lietvedis Kristofers Vallers (Rīgas 84. vidusskola);
  • Skolu projektu virziena koordinators Ginters Znots (Ziemeļvalstu ģimnāzija).

 

Kas mēs esam?

Vispirms jau mēs esam cilvēki, skolēni. Savās skolas gaitās mums dzima traka ideja iesaistīties savas skolas skolēnu pašpārvaldē. Tur sapratām, cik patīkami ir pašam veidot apkārt notiekošo, taču pie tā mēs neapstājāmies! Mēs vēl gribējām dalīties ar savu pieredzi un parūpēties, lai arī citās skolās būtu vismaz tādas pašas iespējas, kādas ir mums. Mēs sevi raksturojam kā uzņēmīgu, aktīvu un idejām pilnu jauniešu kopu, kas īsteno savas idejas un ar vislielāko atdevi cīnās ar jauniešu pasivitāti, cenšoties panākt, lai arī jaunieši sajustos kā pilnvērtīga un lemt spējīga sabiedrības daļa.

Kā mēs strādājam?

Attēlā - RSD 17. kongress

Tā kā Rīgā skolu ir daudz, bet mēs esam tik, cik esam, RSD ir izveidota struktūra, kas atvieglo mūsu darbu. RSD darbs tiek organizēts darba grupās - katram projektam/pasākumam tiek izveidota sava darba grupa. Darba grupas tiek sadalītas virzienos - vides, kultūras un skolu projektu virzienos. Katram virzienam ir savs koordinators, kas palīdz darba grupu vadītājiem un uzrauga darba grupu darbību. RSD darbojas arī divas pastāvīgas struktūrvienības - Ārējo sakaru daļa, kas atbild par RSD ārējo tēlu, sociālajiem tīkliem u.t.t., un Juridiskā un finanšu daļa, kas uzrauga lai viss notiktu, kā tam jānotiek un kopā ar valdi plāno RSD budžeta sadalījumu un izlietojumu.

Taču tā vēl nav visa RSD struktūra. RSD ir arī savs prezidents un viceprezidents, kuri koordinē valdes darbu. Mums ir arī lietvedis, kas kopā ar Juridisko un finanšu daļu rūpējas, lai visi sēžu protokoli būtu aizpildīti un visi RSD dalībnieki būtu informēti par visu RSD notiekošo. Prezidents, viceprezidents un lietvedis kopā ar abu pastāvīgo daļu vadītājiem veido valdi. Valdes darbu konsultē RSD konsultants, kas veido "tiltu" starp Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu un RSD.

Kas nosaka RSD valdes dalībniekus? Katru gadu aprīļa beigās tiek sasaukts RSD kongress, kurā visu Rīgas skolu skolēnu pašpārvalžu pārstāvji balso par izvirzītajiem kandidātiem. Tie ir skolēni, kuri sevi ir pierādījuši gan savas skolas pašpārvaldē, gan darbībā RSD kā parasti dalībnieki un kuri ir paši izvēlējušies uzņemties atbildību un izmēģināt ko jaunu savā dzīvē.

 

 

 

Pats svarīgākais ir tas, ka mēs esam atvērti ikvienam jaunam dalībniekam, tāpēc, ja arī tev ir vēlme padarīt Rīgu par labāku pilsētu, tad pievienojies un pakāpies augstāk par ikvienu, kas tikai gudri runā!